site:logo:alt

Formål & Vedtægter

Formål og Vedtægter.

Seneste ajourføring: 26.01.2004.Formål.:

Herreklubben er ”en klub i klubben”, som har til formål at arrangere og afvikle onsdags-matcher i sæsonens løb, samt at fremme det sociale samvær i forbindelse hermed. Der afholdes matcher hver onsdag, med start den første onsdag i april, og sæsonen afsluttes med en afslutnings-match, den sidste lørdag i september, hvor der er ”gunstart”. Dog vil der være en pause i juli måned omkring ferien.


Mandlige medlemmer af Trehøje Golfklub, der på spilledagen er fyldt 18 år, kan deltage i disse matcher, hvor spilleformen vil fremgå af ugentlige opslag på Herreklubbens opslagstavle, Herreklubbens hjemmeside under fanen - Matchkalender - eller af fremlagt liste.Vedtægter.:

Klubbens navn er.: Herreklubben.
Daglig ledelse er herreklubbens bestyrelse.

Øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i forbindelse med afslutnings-matchen.

Eventuelle forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen, og være denne i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Deltagerne i matchen, der afholdes hver onsdag, skal respektere de konditioner, som bestyrelsen fastsætter, herunder match-gebyr, match-form, m.v.
Bestyrelsen fastsætter endvidere, match-konditioner, pointsystemer, rækkeinddelinger, præmier, m.v. under hensyntagen til Herreklubbens økonomi.
Ud over match-gebyr betaler de deltagende medlemmer intet medlemsgebyr til herreklubben.
Der føres løbende over sæsonens matcher en stilling over, hvem der samlet klarer sig bedst.
Det påhviler den enkelte spiller selv, at søge de relevante oplysninger omkring: Starttider, match-former, tilmeldinger, m.v.

Det påhviler herreklubben at afvikle matcherne i overensstemmelse med golfreglerne, og i øvrigt koordinere de overordnede rammer i et samarbejde med Trehøje Golfklub’s bestyrelse.

Bestyrelsen for herreklubben består af 5 personer, der vælges af generalforsamlingen. Man vælges for en 2 årig periode. I de lige år er 3 på valg, og i de ulige år er 2 på valg. Der vælges desuden hvert år 2 suppleanter. Her er valgperioden kun 1 år.
Hvis man udtræder som medlem af Trehøje Golfklub, udtræder man automatisk af bestyrelsen, og man afløses af suppleanten.

Herreklubben administrerer og ajourfører en hjemmeside, hvor relevante oplysninger omkring: Match-former, datoer, bestyrelse, m.v. vil fremgå.

Adressen hertil er.: www.trehoje-herregolf.dk/

Bestyrelsen varetager herreklubbens tarv, under ansvar overfor generalforsamlingen, og har pligt til – og ansvar for – at der føres et retvisende og forsvarligt regnskab.
Regnskabet fremlægges som et minimum en gang hvert år – til generalforsamlingen.

Såfremt den siddende bestyrelse samlet ønsker at nedlægge sit hverv i utide, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor en ny bestyrelse vælges.
Er der på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ikke mulighed for at få valgt en ny bestyrelse kan generalforsamlingen vælge at.:

1. Deponere regnskaber og kapital hos bestyrelsen for Trehøje Golfklub, indtil en ny bestyrelse for herreklubben kan vælges.
2. Eller, at opløse herreklubben.

Er der ved udløbet af 2 år fra en eventuel deponering endnu ikke valgt en ny bestyrelse, opløses klubben automatisk.

Ved klubbens opløsning, anvendes en eventuel formue på Trehøje Golfklub’s ungdomsafdeling.Trehøje Golfklub

Herreklubben.